Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia; szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.

OK

Bony prezentowe 8a.pl

Dawanie prezentów nigdy nie było tak łatwe! Bon prezentowy 8a.pl to jeden rozmiar który pasuje na każdego! :-)

Zamów bon, dokonaj przedpłaty jego wartości, a otrzymasz od nas elektroniczną kartę podarunkową którą możesz: – wysłać osobie obdarowanej mailem (nawet na sam koniec świata!) – wydrukować i wręczyć samodzielnie

Unikasz nietrafionych podarunków – Nie spóźnisz się z zakupem – Nie ponosisz kosztów dostawy

Każdy bon ważny jest przez 3 miesiące od daty zapłaty. Może zostać zrealizowany w dowolnym momencie, na zakup dowolnych produktów – z wszystkich kategorii. Prezent wręczysz nawet dzisiaj a obdarowany zrealizuje go wedle potrzeby, przebierając pośród kilku tysięcy towarów czy też polując na niebagatelną okazję.

Kup bon

Regulamin elektronicznego bonu prezentowego 8a.pl dla Klientów indywidualnych

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. wydawca oznacza Snap Outdoor Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Zawiszy Czarnego 15, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385760, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, o kapitale zakładowym w wysokości 18 805 000,00 zł prowadzącą działalność gospodarczą:
  • w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (serwis Sklep Internetowy 8a.pl działający pod adresem http://www.8a.pl),
  • w lokalu przy ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice (Sklep stacjonarny 8a.pl),
  • pod adresem ul. Bojkowska 37M, 44-100 Gliwice.
 2. nabywca oznacza osobę, która otrzymuje od wydawcy elektroniczny bon prezentowy 8a.pl w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
 3. użytkownik oznacza każdorazowego posiadacza bonu prezentowego 8a.pl;
 4. bon prezentowy 8a.pl oznacza elektroniczny bon towarowy różnego przeznaczenia o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w lokalach wydawcy (serwis Sklep Internetowy 8a.pl oraz Sklep stacjonarny 8a.pl);
 5. towary oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym 8a.pl
§ 1
Warunki ogólne
 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy elektronicznego bonu prezentowego 8a.pl i do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym 8a.pl oraz w lokalu przy ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice (Sklep stacjonarny 8a.pl). Przekazanie nabywcy elektronicznego bonu prezentowego 8a.pl może być dokonane wyłącznie drogą mailową, tj. przesłane w formie pliku (PDF) na podany adres email nabywcy.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu prezentowego 8a.pl. Zapłata za bon prezentowy 8a.pl musi nastąpić przelewem w formie przedpłaty na numer konta bankowego:
  Snap Outdoor Sp. z o. o.
  Alior Bank 91 2490 0005 0000 4530 2931 2620
 3. Bon prezentowy 8a.pl może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym 8a.pl lub w lokalu przy ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice (sklep stacjonarny 8a.pl).4. Bon prezentowy 8a.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 4. Realizacja bonu prezentowego 8a.pl będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy użytkownik wejdzie w posiadanie elektronicznego bonu prezentowego w sposób nieuprawniony.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony prezentowe 8a.pl, które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu nabywcy. Unikatowy kod bonu prezentowego 8a.pl może być zrealizowany do zapłaty za zamówienie wyłącznie jeden raz. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu bonu prezentowego 8a.pl i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym.
 6. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu elektronicznego kodu bonu prezentowego 8a.pl.
 7. Bon prezentowy 8a.pl jest ważny i aktywny przez okres 3 (trzech) miesięcy od momentu zakupu.
§ 2
Zasady korzystania z bonu prezentowego 8a.pl
 1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie bony prezentowe 8a.pl aktywne w rozumieniu §3 ust. 2.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gdy wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonów prezentowych 8a.pl. Użytkownik konsument może dopłacić brakującą kwotę:
  • przelewem na numer konta bankowego:
   Snap Outdoor Sp. z o. o.
   Alior Bank 91 2490 0005 0000 4530 2931 2620
  • gotówką, gdy bon prezentowy 8a.pl realizowany jest w lokalu przy ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice (sklep stacjonarny 8a.pl).
 3. Nabywca lub użytkownik mogą posłużyć się bonem prezentowym 8a.pl jednorazowo do wyczerpania limitu przypisanego do bonu, bez możliwości jego ponownego doładowania.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji bonu prezentowego 8a.pl w następujących przypadkach:
  • upływu terminu ważności bonu prezentowego 8a.pl,
  • braku technicznej możliwości realizacji bonu prezentowego (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę), przy czym odmowa taka ma charakter wyłącznie czasowy i nie narusza praw nabywcy lub użytkownika do realizacji bonu prezentowego 8a.pl w terminie późniejszym. Wydawca dołoży wszelkich starań aby techniczne przeszkody usunięte zostały bez zbędnej zwłoki.
§ 3
Rodzaje, aktywacja i doładowanie bonów prezentowych 8a.pl
 1. Bony prezentowe 8a.pl są bonami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja bonu prezentowego 8a.pl następuje tylko i wyłącznie poprzez zapłatę przelewem bankowym wartości nominalnej bonu.
 3. Bon prezentowy 8a.pl z przekroczonym terminem ważności jest nieaktywny.
 4. Nie ma możliwości doładowania wartości bonu prezentowego 8a.pl.
 5. Zakup bonu prezentowego 8a.pl nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
 6. Bony prezentowe 8a.pl nie mogą zostać użyte do zakupu kolejnych bonów prezentowych 8a.pl.
§ 4
Rozliczenia i reklamacje bonów prezentowych 8a.pl
 1. Nabywca w chwili opłacenia bonu prezentowego 8a.pl otrzymuje od wydawcy:
  • paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie i wartość nominalną nabywanego bonu, oraz
  • unikatowy kod aktywacyjny bonu prezentowego 8a.pl.
  Ww. informacje przekazywane są na trwałym nośniku, w formie pliku przesyłanego na adres poczty e-mail nabywcy.
 2. Po realizacji bonu prezentowego 8a.pl, użytkownik otrzymuje paragon fiskalny na wszystkie zakupione towary.
 3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem bonów prezentowych 8a.pl będą rozpatrywane przez wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez użytkownika.
 4. Nabywca może złożyć reklamację, wedle własnego wyboru:
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • wysyłając zawiadomienie na numer faksu;
  • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
 5. Nabywca lub użytkownik może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację;
  • określenie reklamowanego bonu prezentowego, w zakresie w jakim jest to właściwe (np. data dokonania płatności, unikatowy numer itp.);
  • opis okoliczności uzasadniające reklamację;
  • datę wniesienia reklamacji;
  • podpis zgłaszającego reklamację;
  • w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 6. Wszystkie towary opłacone bonami prezentowymi 8a.pl mogą być reklamowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego 8a.pl, a odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową kupna sprzedaży liczona jest od dnia faktycznego wydania towaru konsumentowi (wcześniejsza data aktywacji samego bonu prezentowego 8a.pl nie skraca okresu odpowiedzialności sprzedawcy za towar konsumpcyjny).
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. Nabywca wraz z otrzymaniem bonu prezentowego 8a.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Bonu prezentowego 8a.pl potwierdza zlecenie dokonania użycia bonu prezentowego 8a.pl w takim zakresie, w jakim użycie bonu prezentowego 8a.pl będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 3. Bon prezentowy 8a.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 4. Wydanie bonu prezentowego 8a.pl nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Bon Prezentowy 8a.pl w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon prezentowy 8a.pl jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://www.8a.pl/regulamin(Załącznik 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego 8a.pl).
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Internetowej http://www.8a.pl, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji bonów prezentowych 8a.pl zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.